ISO - Construct - hankkeen

ISO CONSTRUCT – Validation of competences of unskilled workers in the construction sector applying ISO 17024 standards


ohjelma:

Lifelong Learning Programme – LdV Transfer of Innovation, Innovaation siirto -ohjelma

taustaa:

Rakennusala on yksi suurimmista talouselämän sektoreista kussakin hankkeeseen osallistuvassa kumppanimaassa. Rakennussektorilla on suuri merkitys vuotuisessa BKT:ssa ja ala työllistää satoja tuhansia ammattilaisia ja myös ilman ammattitutkintoa olevia työntekijöitä.

Rakennusalalle on tyypillistä, että alalla toimii paljon työntekijöitä, jotka omaavat alan perustaidot, jotka on hankittu epämuodollisesti ilman virallisia tutkintosuorituksia. Ilman ammattitutkintoa olevien työntekijöiden osuus rakennusalalla on merkittävän suuri. Tämän lisäksi rakennusalalla on paljon työvoiman liikkuvuutta, joka mahdollistaa myös suuria kausittaisia vaihteluita ja investointiprojekteja, jotka ovat alalle ratkaisevan tärkeitä.

Työvoiman liikkuvuutta vaikeuttaa osaltaan työntekijöiden osaamispätevyyksien vertailtavuuden vaikeus erityisesti koskien ammattilaisia, jotka ovat (EQF –tason 3 alapuolella. ( Huom! Suomessa rakennusalan perustutkinto on tasoa 4) EQF-tasolla 1 ja 2 rakennusalalla (muuraajan apumies tai kirvesmiehen apumies jne.) ei ole käytössä Euroopan laajuista hyväksyttyä ammattipätevyysluokitusta eikä ammatillinen koulutusjärjestelmä tarjoa tälle tasolle tarkoitettua tutkintoon johtava koulutusta. Tämä on johtanut siihen, että tuhansia työntekijöitä Euroopassa työskentelee rakennusalalla ilman todistusta osaamisestaan ja, joilla tämän johdosta on heikommat mahdollisuudet työvoiman liikkuvuuteen.

Pahimmillaan työnantajan konkurssi- tai lopettamistilanteessa, heidän tilanteensa työmarkkinoilla ilman mitään tutkintotodistusta tai virallista osoitusta ammattipätevyydestä on erityisen vaikea.

tarve:

Projektissa: Leonardo da Vinci Project ISO – QUAM (http://www.isoquam.eu/en/) kehitettiin työntekijäkohtainen pätevyystodistus perustuen ISO 17024 standardiin metalliteollisuuden aputyöntekijöille. Tutkinto testattiin hankkeeseen osallistuneilla metallialan työntekijöillä. Hankkeen tuloksena syntyi ISO 17024 standardiin pohjautuva pätevyyden osoittamis- ja hyväksymissuunnitelma, joka johtaa epämuodollisesti ja omaehtoisesti hankitun osaamisen läpinäkyvään hyväksymiseen (sertifiointiin) pätevyystodistuksella.
ISO-CONSTRUCTION –projektissa tämä prosessi siirretään toimimaan rakennussektorilla ja osaltaan ratkaisemaan yllä esiin tuotua ongelmaa.

tavoite:

Projektin ISO CONSTRUCT päätavoite on siirtää metallialalle hankkeessa ISO QUAM kehitetty sertifiointimalli rakennusalalle. Tuotetaan läpinäkyvä ja kansainvälisesti hyväksytty sertifiointimalli ja pätevyystodistus perustuen standardiin ISO 17024.

projektin tulokset:

Jotta hankkeen tavoitteisiin päästään, projektissa toteutetaan seuraavat vaiheet:

  • Kenttätutkimus koskien EQF 1 ja 2- tasoilla tarvittavaa ammattiosaamista rakennusalalla. (muurarin apulainen, kirvesmiehen apulainen, betonityöntekijä jne.) (käytetään EQF standardin mukaisia pätevyyskuvauksia )
  • Tarkennetaan matriisiin EQF 1ja 2 tason osaaminen rakennusalalla.
  • Sovelletaan ISO 17024 standardin mukainen pätevyyden sertifiointimalli ISO QUAM hankkeesta ISO CONSTRUCT- projektiin rakennusalalle projektissa identifioitujen pätevyysvaatimuksien mukaisesti.
  • Tarkennetaan testaus- ja arviointiprosessit ISO 17024 vaatimusten mukaisesti.
  • Testataan sertifiontiprosessi kumppanimaissa ja kootaan palaute prosessista ja samalla myönnetään osallistujille standardin ISO 17024 mukaiset pätevyyssertifikaatit.
  • Tarkennetaan sertifiointimalli ja menetelmätyökalut.
  • Tiedotetaan ja levitetään informaatiota hankkeesta koko hankkeen keston ajan.

kesto:  01.10.2013 – 30.09.2015
Share
eu flag en 
Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.
Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.